Even geduld

Lingerie Intimo icon Lingerie Intimo logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout DAMES HEREN KINDEREN BABY JONGENS MEISJES CADEAUBON

Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor Lingerie Intimo


Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Lingerie Intimo met maatschappelijke zetel te Kortrijksestraat 141B  8020 Oostkamp en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0555 845 038. (Hierna: “Lingerie Intimo”). 

U kan ons contacteren via e-mail info@intimo-oostkamp.be of per telefoon 050/84 02 50

0486/39 37 52


Artikel 1 – Toepassingsgebied


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website, op de overeenkomst die tot stand komt tussen U en ons en op de levering van producten. 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voor u deze webshop gebruikt. Door het gebruik van deze webshop gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, gebruik deze webshop dan niet. 

Deze website is enkel bedoeld voor verkoop aan personen met een geldig leveringsadres in België. Wij aanvaarden geen bestellingen van personen zonder geldig leveringsadres in België of leveringen naar adressen buiten België.


Door het plaatsen van een bestelling via de website garandeert U dat u wettelijk bekwaam bent om een bindend contract af te sluiten en ten minste achttien jaar oud bent.Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst


Indien U een bestelling plaatst via de website vormt die bestelling een bindend aanbod van U aan ons om één of meerdere producten van ons te kopen.

U ontvangt een e-mail van ons ter bevestiging dat wij de bestelling hebben ontvangen (Ontvangstbevestiging). Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd aangezien de informatie op onze website geen aanbod voor verkoop vormt, maar enkel een uitnodiging om tot de onderhandeling over te gaan.


 Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons. Indien wij het aanbod niet aanvaarden brengen wij U hiervan op de hoogte per e-mail. Wij hebben het recht een bestelling te weigeren door een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij hij betrokken is. 


Indien er geld is afgeschreven van uw rekening, wordt dit bedrag volledig teruggestort of indien er geld geblokkeerd is op uw krediekaart wordt dit bedrag gedeblokkeerd. Dit beide zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf ontvangstbevestiging.


Artikel 3 – Prijs en leveringskosten 


De prijs van de producten is de prijs die op onze website vermeld staat op het moment dat U de goederen in uw winkelmand plaatst. De prijzen op onze website vermeld zijn inclusief BTW maar exclusief leveringskosten.

De prijs slaat uitsluitend op de woordelijk omschreven artikels . Bijhorende beelden zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De leveringskosten zijn gratis bij een bestelling vanaf 50 Eu, onder de 50 Eu worden 6 Eu verzendkosten aangerekend. De leveringen gebeuren door B-post. 

Wij doen ons best dat de prijzen van onze producten en leveringskosten op onze website steeds accuraat zijn, doch er kunnen altijd fouten plaatsvinden. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van één of meerdere producten die U heeft besteld, informeren wij U zo snel mogelijk en heeft U het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Indien U reeds heeft betaald ontvangt U zo snel mogelijk een volledige terugbetaling van het bedrag, in alle omstandigheden binnen 14 dagen na annulatie van de bestelling.


Artikel 4 – Beschikbaarheid en levering


Onze online catalogus werd met grote zorg samengesteld, maar het is toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiele fouten bevat of niet up to date is. Deze vergissingen in het aanbod binden Lingerie Intimo niet. Wij zijn hiervoor slechts gehouden door een middelenverbintenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiele fouten, zet of drukfouten.

De klant kan voor zijn specifieke vragen over een artikel, maat, kleur, beschikbaarheid steeds contact opnemen via mail op info@intimo-oostkamp.be 


Informatie op onze website betreffende beschikbaarheid kan steeds gewijzigd worden door ons zonder kennisgeving. Wij kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op onze website garanderen. Alle bestellingen zijn steeds onderworpen aan beschikbaarheid.


Wij zullen de door U bestelde producten leveren op het leveradres dat U op het moment van de bestelling heeft opgegeven.


De levering zal plaatsvinden door B-post binnen de 4 werkdagen nadat uw bestelling werd geaccepteerd en U een verzendbevestiging ontvangen heeft van bpost.


In geval van onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen zoals vertragingen bij B-post, slechte weersomstandigheden, omleidingen of mechanische pannes, onvoorziene vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegenwerken, omleidingen of mechanische pannes, in elk geval voor zover dit redelijkerwijs buiten onze controle ligt, kan het onmogelijk zijn om de producten binnen de voorziene tijdsindicatie te leveren en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor het niet of vertraagd leveren van onze producten indien dit geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door dergelijke omstandigheden.


Wij zijn niet aansprakelijk voor elke vertraging bij de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de levering van de producten te aanvaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om het postkantoor of koeriersbedrijf te contacteren om de ophaling of levering te regelen van producten die niet konden geleverd worden omdat U onbeschikbaar was.


Artikel 5 – Risico en eigendomsoverdracht


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Lingerie Intimo. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, met een fout of beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Lingerie Intimo. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Lingerie Intimo terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 


De eigendom van de bestelde producten gaat alleen op U over wanneer de producten bij u zijn geleverd en wij de volledige betaling ontvangen hebben van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten. Eens de producten geleverd zijn bij u of een persoon aangeduid door u zullen ze op uw eigen risico worden gehouden en zal u ervoor verantwoordelijk zijn


Artikel 6 – Retourbeleid


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lingerie Intimo.


De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant dit eerst aanmelden per mail op

 info@intimo-oostkamp.be en lingerie Intimo op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voor de termijn van 14 dagen is verstreken. 


De Klant moet de goederen zo snel mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lingerie Intimo heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan lingerie Intimo - retouren, Kortrijksestraat 141B 8020 Oostkamp. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De verzendkosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Afgeven in de winkel is gratis.Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gedragen, beschadigd of gewassen zijn en moeten voorzien zijn van de originele verpakking, labels en etiketten. Kousen en Panties mogen niet gepast zijn en de verpakking moet dus ongeopend zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant, zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lingerie Intimo alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lingerie Intimo op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lingerie Intimo wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 


Artikel 7– Intellectuele eigendomsrechten


Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.


Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.


Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 


Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en Privacy


Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).


Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 


Artikel 10 - Overmacht


In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 


Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 


Artikel 11 – Nietigheid en volledigheid


Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.


Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 


Artikel 12 - Bevoegdheid en toepasselijk recht


Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


Kortrijksestraat 141b51.1462321,3.2314959B-8020 - Oostkampinfo@intimo-oostkamp.beLingerie Intimo+32 50 84 02 50www.intimo-oostkamp.be